NOTEIKUMI PAR RAKSTISKĀS TULKOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU:

SIA „Ciao Travel & Translations” – „VALODU EKSPERTS” vispārīgie sadarbības noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir dokuments, kas

reglamentē SIA „Ciao Travel & Translations” (turpmāk - VALODU EKSPERTS), VRN 40103375684, un klienta (turpmāk – Pasūtītājs) sadarbību.

1.2. Iesniedzot tulkošanas pakalpojumu pasūtījumu, Pasūtītājs apliecina savu piekrišanu šiem Noteikumiem, izņemot gadījumus, kad starp Pasūtītāju un VALODU EKSPERTS ir noslēgta cita rakstiska vienošanās.

1.3. Šie Noteikumi ir saistoši Pasūtītājam un VALODU EKSPERTS un ir attiecināmi uz jebkuru darījumu, par kādu vienojušies VALODU EKSPERTS un Pasūtītājs.

1.4. VALODU EKSPERTS veic rakstiskus tulkojumus, rediģējumus, korektūru un/vai teksta pārrakstīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un Pasūtītāja atsevišķiem pasūtījumiem. Katrā Pasūtītāja pasūtījumā tiek noteikta valodu kombinācija (avota un mērķa valoda), izpildes termiņš, teksta formāts, cena, piegādes laiks un veids.

 

2. Pasūtījumu pieņemšana un noformēšana

2.1. Pasūtītājs iesniedz VALODU EKSPERTS tulkojamo materiālu sev ērtā veidā, kas iepriekš saskaņots ar VALODU EKSPERTS – ar elektroniskā pasta, mobilo ierīču starpniecību vai pa pastu.

2.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par tulkojamā materiāla iesniegšanu pilnā apmērā un salasāmā veidā. Ja VALODU EKSPERTS nevar nodrošināt kvalitatīvu un precīzu tulkojumu tulkojamā materiāla nepietiekamās kvalitātes dēļ, VALODU EKSPERTS ir tiesības atteikties no tulkojuma veikšanas vai arī veikt tulkojumu nepilnīgi, norādot Pasūtītājam uz iespējamām neprecizitātēm.

2.3. VALODU EKSPERTS ir tiesības atteikties pieņemt Pasūtītāja pasūtījumu jebkādu apsvērumu dēļ.

2.4. Pēc tulkojamā materiāla saņemšanas un vispārīgas iepazīšanās ar to VALODU EKSPERTS informē Pasūtītāju par sagaidāmajām izmaksām par tulkošanas un/vai formatēšanas pakalpojumiem, kā arī par paredzamo pasūtījuma izpildes termiņu. VALODU EKSPERTS ir tiesības pieprasīt pilnīgu vai daļēju priekšapmaksu, kas ir veicama pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas.

2.5. Samaksa par pakalpojumu tiek atrunāta rakstveidā pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas.

2.6. VALODU EKSPERTS ir tiesības atkārtoti pārrunāt ar Pasūtītāju pasūtījuma izpildes nosacījumus (t.sk., pakalpojuma izmaksas un/vai izpildes termiņu) un/vai atteikties no pasūtījuma izpildes, ja pēc rūpīgas iepazīšanās ar tulkojamo materiālu tiek konstatēts, ka pasūtījuma izpilde nav iespējama, pamatojoties uz iepriekš atrunātajiem nosacījumiem.

2.7. Tulkošanas darbi tiek uzsākti tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Ja Pasūtītājs vilcinās ar pasūtījuma apstiprināšanu un brīdī, kad apstiprinājums tiek saņemts, VALODU EKSPERTS vairs nevar nodrošināt pasūtījuma izpildi iepriekš piedāvātajā izpildes termiņā, VALODU EKSPERTS ir tiesības šo termiņu pagarināt, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju.

2.8. Īsākais vispārīgi noteiktais pasūtījuma izpildes termiņš ir nākamā darba diena pēc pasūtījuma apstiprināšanas. VALODU EKSPERTS var noteikt īsāku izpildes termiņu, ja Pasūtītājs to pieprasa un VALODU EKSPERTS uzskata to par iespējamu.

2.9. VALODU EKSPERTS cenšas iespēju robežās nepiemērot augstāku samaksu par steidzamiem pasūtījumiem, taču VALODU EKSPERTS ir tiesības paaugstināt samaksu par maksimāli 50% šādos gadījumos:

2.9.1. Ja pasūtījuma izpildei Pasūtītājam vēlamajā termiņā un apjomā pasūtījuma izpildē iesaistītajam personālam būs jāstrādā ārpus sava darba laika;

2.9.2. Ja tulkošanas apjoms dienā pārsniedz 5 standartlapas jeb 9000 zīmes ar atstarpēm / 1250 vārdus;

2.9.3. Ja pasūtījumu nepieciešams izpildīt termiņā, kas ir īsāks par 24 stundām.

2.10. Pasūtītāja pienākums ir paziņot VALODU EKSPERTS mērķus, kuriem tiks izmantots konkrētais pasūtījums. Ja VALODU EKSPERTS netiek informēts par pasūtījuma izmantošanas mērķi, Pasūtītājs nevar izvirzīt nekādas pretenzijas, kas izriet no šā iemesla.

2.11. Ja tekstā, kas ir pasūtījuma priekšmets, ir nozarei, konkrētajam uzņēmumam vai dokumentam raksturīgie speciālie termini, saīsinājumi u.tml. un ja Pasūtītāja rīcībā ir attiecīgais terminoloģijas saraksts, Pasūtītāja pienākums ir nodot VALODU EKSPERTS rīcībā šo terminoloģijas sarakstu attiecīgajā valodā vai nodot VALODU EKSPERTS citus palīgmateriālus, vai nozīmēt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamās konsultācijas saistībā ar terminoloģiju. Pārkāpjot šo noteikumu, iespējamās pretenzijas par tulkojumā pielietoto terminoloģiju netiek izskatītas.

2.12. VALODU EKSPERTS nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.

 

3. Pasūtījumu izpilde un iesniegšana klientam

3.1. VALODU EKSPERTS izpilda pasūtījumus, iespēju robežās saglabājot tulkojamā materiāla oriģinālo formātu, ja tulkojamais materiāls ir sagatavots kādā no MS Office programmām. Iesniedzot  tulkojamo materiālu atšķirīgā formātā, VALODU EKSPERTS vienojas ar Pasūtītāju par tulkojuma formātu. Gadījumā, ja tulkojuma iesniegšanai Pasūtītāja noteiktajā formātā nepieciešams veikt papildu formatēšanu, samaksa par to tiek aprēķināta atsevišķi un neietilpst standarta izcenojumā par tulkošanas pakalpojumiem.

3.2. VALODU EKSPERTS saglabā īpašuma tiesības uz tulkojumu līdz brīdim, kad Pasūtītājs veic pilnīgu apmaksu par to.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības lūgt papildināt pasūtījumu(-s), kurš(-i) ir izpildes procesā. VALODU EKSPERTS iekļauj Pasūtītāja iesniegtos papildinājumus pasūtījumā tikai tad, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis sagaidāmās papildu izmaksas un/vai pasūtījuma izpildes termiņa pagarinājumu, ja tāds ir paredzams. VALODU EKSPERTS ir tiesības, informējot par to Pasūtītāju, neapstiprināt pasūtījuma papildinājumus, ja VALODU EKSPERTS uzskata par neiespējamu to iekļaušanu pasūtījumā jebkādu iemeslu dēļ.

3.4. Ja Pasūtītājs atsauc pasūtījumu, kura izpilde jau ir uzsākta, VALODU EKSPERTS ir tiesības pieprasīt samaksu par jau padarīto darbu un laiku, kas patērēts, veicot sākotnējo materiāla izpēti un sagatavošanu. Šajā gadījumā netiek piemērotas apjoma vai jebkādas citas iepriekš atrunātas atlaides un Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt paveikto darba apjomu uz pasūtījuma atcelšanas brīdi.

3.5. Ja Pasūtītāja iesniegto tulkojamo materiālu apjoms atšķiras no iepriekš atrunātā, balstoties uz ko ir piešķirta apjoma atlaide, VALODU EKSPERTS ir tiesības piestādīt rēķinu par paveikto darbu, nepiemērojot apjoma atlaidi.

3.6. Izpildītais pasūtījums tiek iesniegts Pasūtītājam iepriekš atrunātā veidā – ar elektroniskā pasta starpniecību vai pa pastu. Gadījumā, ja pasūtījums tiek sūtīts pa pastu vai ar kurjeru, piegādes izmaksas tiek aprēķinātas un piestādītas atsevišķi un neietilpst standarta cenā par tulkošanas pakalpojumiem.

3.7. Rodoties jebkādiem šķēršļiem pasūtījuma laicīgā un kvalitatīvā izpildē, VALODU EKSPERTS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informē par šiem apstākļiem Pasūtītāju.

3.8. Pasūtītāja pienākums ir rakstiski (e-pastā) apstiprināt izpildītā pasūtījuma saņemšanu 1 (vienas) darba dienas laikā no tā saņemšanas brīža. Ja Pasūtītājs neizpilda šo pienākumu un 24 stundu laikā pēc pasūtījuma nodošanas termiņa rakstiski (tai skaitā, pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, VALODU EKSPERTS secina, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un pienācīgā kvalitātē.

3.9. Tiek uzskatīts, ka VALODU EKSPERTS ir iesniedzis pasūtījumu noteiktajā termiņā arī tad, ja VALODU EKSPERTS pēc Pasūtītāja atgādinājuma atkārtoti nosūta pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis iepriekš rakstiski noteiktajā laikā un veidā.

3.10. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ izpildīto pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, VALODU EKSPERTS, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs.

 

4. Konfidencialitāte

4.1. Jebkāda no Pasūtītāja saņemtā informācija, kas ir saistīta ar Pasūtītāju un pasūtījumu un kas nav paredzēta publicēšanai (internetā, presē vai jebkādā citā veidā), ir uzskatāma par konfidenciālu informāciju. VALODU EKSPERTS apņemas to neizplatīt trešajām personām bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4.2. Šie konfidencialitātes noteikumi nav attiecināmi uz informāciju, kas VALODU EKSPERTS ir bijusi zināma pirms tās saņemšanas no Pasūtītāja, ja VALODU EKSPERTS to var pierādīt.

4.3. VALODU EKSPERTS ir tiesības izpaust informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu šo noteikumu izpratnē, ja to pieprasa valsts pārvaldes vai tiesvedības institūcija savas kompetences un tiesību ietvaros.

4.4. Šajos noteikumos ietvertie ierobežojumi neattiecas uz jebkādu konfidenciālo informāciju, kas:

4.4.1. VALODU EKSPERTS ir bijusi zināma pirms tās saņemšanas saskaņā ar šo Līgumu un ko VALODU EKSPERTS var pierādīt; vai

4.4.2. ir publiski pieejama tās izpaušanas / saņemšanas brīdī vai kas vēlāk kļūst publiski pieejama, nepārkāpjot šī Līguma nosacījumus no VALODU EKSPERTS puses. Atbrīvošana no konfidencialitātes ievērošanas pienākuma saskaņā ar šo Līguma punktu attiecas tikai uz publiski pieejamo informāciju; vai

4.4.3. kļūst zināma VALODU EKSPERTS no citiem avotiem, kuriem arīdzan ir tiesības izpaust šādu informāciju, un VALODU EKSPERTS var pierādīt šīs informācijas saņemšanu no attiecīgajiem avotiem; vai

4.4.4. ir VALODU EKSPERTS algota darbinieka radīta pie nosacījuma, ka šim darbiniekam nav bijusi pieeja nekādai konfidenciālai informācijai un ka VALODU EKSPERTS šo faktu var pierādīt.

4.5. VALODU EKSPERTS bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepavairos un nedublēs jebkuru tam piegādātu dokumentu, kas pilnībā vai daļēji satur konfidenciālu informāciju, izņemot saistībā ar pamatmērķi – rediģēšanas, pārrakstīšanas un/vai tulkošanas darbu veikšanu, vienlaicīgi nodrošinot, ka jebkāda izpausta konfidenciālā informācija vai tās kopija ir pieejama tikai tiem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem, kuriem tā ir nepieciešama darba veikšanai saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.

 

5. Garantijas un atbildība

5.1. Ja VALODU EKSPERTS, iepriekš nebrīdinot, kavē pasūtījuma izpildes termiņu, par kādu VALODU EKSPERTS un Pasūtītājs iepriekš vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt izpildīto pasūtījumu vai arī pieņemt to, pieprasot 1% cenas samazinājumu par katru kavējuma dienu. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlas nepieņemt izpildīto pasūtījumu, viņam nav tiesību jebkādā veidā izmantot izpildīto pasūtījumu, un tulkojums paliek VALODU EKSPERTS īpašumā.

5.2. VALODU EKSPERTS garantē, ka visi darbi tiek izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajai un publiski pieejamajai informācijai un materiāliem.

5.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegto tulkojamo materiālu kvalitāti un precizitāti, kā arī par kļūdām, kas radušās tulkošanas procesā šo kvalitātes problēmu vai neprecizitāšu dēļ.

5.4. VALODU EKSPERTS ir tiesības nedaudz atkāpties no burtiska tulkojuma, lai nodrošinātu tulkojuma atbilstību stilistikas, gramatikas normām un/vai teksta pielietošanas mērķim, ja Pasūtītājs ir to darījis zināmu VALODU EKSPERTS pirms tulkošanas darbu uzsākšanas. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēlas burtisku tulkojumu bez jebkādiem izņēmumiem, viņa pienākums ir informēt VALODU EKSPERTS par šādu prasību pirms tulkošanas darbu uzsākšanas.

5.5. Gadījumos, kad tulkojamais teksts nav viennozīmīgi saprotams, ir neskaidri formulēts vai nesalasāms, VALODU EKSPERTS ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no Pasūtītāja. Savlaicīgi nesaņemot Pasūtītāja skaidrojumus, VALODU EKSPERTS ir tiesības atstāt neskaidro teksta fragmentu netulkotu vai iztulkot to pēc savas izpratnes, pievienojot atbilstošu(-s) komentāru(-s). VALODU EKSPERTS nav atbildīgs par kļūdainu interpretāciju šādā gadījumā.

5.6. Pasūtītāja pienākums ir informēt VALODU EKSPERTS pirms darbu uzsākšanas par teksta daļām, kurām pievēršama īpaša vērība un kuru kļūdains vai neprecīzs atveidojums var radīt nopietnas sekas. Pasūtītājs apņemas arī patstāvīgi pārbaudīt šīs teksta daļas, lai novērstu jebkādas neprecizitātes.

5.7. VALODU EKSPERTS garantē teksta piemērotību publicēšanai tikai gadījumos, kad pasūtījums ietver tulkojumu ar korektūru. Ja vien korektūra saskaņā ar spēkā esošo un pasūtījumam piemēroto cenrādi nav iekļauta cenā par tulkojumu, tas ir uzskatāms par atsevišķu pakalpojumu, un VALODU EKSPERTS ir tiesības piemērot samaksu par to. Jebkurā gadījumā visu juridisko risku attiecībā uz tulkojuma izmantojamību vai publicēšanu uzņemas tikai un vienīgi Pasūtītājs.

5.8. Tā kā dažādu tulkotāju piedāvātais viena un tā paša teksta tulkojums var atšķirties, VALODU EKSPERTS negarantē tulkojuma pilnīgu atbilstību Pasūtītāja subjektīvajai izvēlei.

5.9. VALODU EKSPERTS nav atbildīgs par zaudējumiem vai citām sekām, kas saistītas ar nekvalitatīvu tulkojamo materiālu vai novēlotu tā piegādi.

5.10. VALODU EKSPERTS nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem Pasūtītāja iesniegtajiem materiāliem,  ja vien Pasūtītājs un VALODU EKSPERTS nav vienojušies atšķirīgi.

5.11. VALODU EKSPERTS un Pasūtītājs tiek atbrīvoti no atbildības par šo noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc sadarbības uzsākšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanas un stāšanās spēkā.

5.12. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei, norādot kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.13. VALODU EKSPERTS atbildības apmērs nevienā no gadījumiem nepārsniedz konkrētā pasūtījuma summu, par kādu Pasūtītājs un VALODU EKSPERTS vienojušies pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas.

5.14. Pretenzijas ir iesniedzamas rakstiski (tai skaitā, pa e-pastu) un pamatojamas, norādot konkrētus defektus un, ja iespējams, to skaitu. Šo noteikumu izpratnē pasūtījumam defekti ir tad, ja tas netiek izpildīts saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumā minētiem noteikumiem un/vai pasūtījums netiek izpildīts atbilstošā gramatiskā, stilistiskā vai semantiskā kvalitātē. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Pasūtītāju no atbildības norēķināties par saņemtajiem  pakalpojumiem.

5.15. VALODU EKSPERTS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas ir saistīti ar izpildītā pasūtījumā pieļautiem defektiem. Zaudējumi var tikt atlīdzināti pasūtījuma cenas apmērā.

5.16. Ja Pasūtītājs ir juridiska persona, Pasūtītāja pienākums ir iesniegt VALODU EKSPERTS pretenzijas par defektiem ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas. Ja Pasūtītājs ir fiziska persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību šiem noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. VALODU EKSPERTS apņemas bez papildu maksas saprātīgā termiņā veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētās nepilnības un/vai kļūdas, par kurām Pasūtītājs ziņojis norādītajā pretenziju iesniegšanas termiņā.

5.17. Pasūtītājs apņemas neizvirzīt pretenzijas par kļūdām un neprecizitātēm tulkojumos, kuri minēti šo noteikumu 2.9. punktā.

5.18. Ja Pasūtītājs neiesniedz pretenziju šajos noteikumos minētajā termiņā un/vai nemin pamatotu iemeslu, kam piekrīt abas puses, un atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu pasūtījumu, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un VALODU EKSPERTS ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

 

6. Norēķinu kārtība

6.1. Pēc pasūtījuma izpildes VALODU EKSPERTS piestāda Pasūtītājam rēķinu par paveiktajiem darbiem saskaņā ar iepriekš atrunātajiem nosacījumiem. Sadarbībā ar pastāvīgajiem klientiem rēķins tiek piestādīts 2 reizes mēnesī, apkopojot visus iepriekšējā laika periodā veiktos darbus.

6.2. VALODU EKSPERTS ir tiesības izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas, kā arī uzreiz pēc pasūtījuma izpildes, pamatojoties uz pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Ja vien, sadarbību uzsākot, VALODU EKSPERTS un Pasūtītājs nav vienojušies citādi, VALODU EKSPERTS rēķinus nosūta elektroniskā veidā uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

6.4. Standarta rēķinu apmaksas termiņš ir 10 kalendāra dienas, ja vien VALODU EKSPERTS un Pasūtītājs nav rakstveidā vienojušies par atšķirīgu apmaksas termiņu.

6.5. Apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta uz VALODU EKSPERTS izrakstītajā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

6.6. Kavētu maksājumu gadījumā VALODU EKSPERTS ir tiesības piemērot soda naudu 0,5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu.

6.7. Kavēto maksājumu piedziņas jautājumos VALODU EKSPERTS sadarbojas ar parādu piedziņas kompāniju „Creditreform Latvija”. Pasūtītājs ir atbildīgs par visu saistīto izmaksu segšanu, kas izriet no kavēto maksājumu piedziņas procesa.

6.8. Maksājuma(-u) kavējuma gadījumā VALODU EKSPERTS ir tiesības nepieņemt jaunus Pasūtītāja pasūtījumus un pārtraukt jebkādus pasūtījumus, kuri dotajā brīdī tiek izpildīti, līdz brīdim, kad kavētie maksājumi tiek veikti pilnā apmērā.

 

7. Īpašie un nobeiguma noteikumi

7.1. VALODU EKSPERTS ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas cenrāžos. VALODU EKSPERTS iespēju robežās informē pastāvīgos klientus par sagaidāmajām vai jau veiktajām izmaiņām pakalpojumu cenrāžos.

7.2. Strīdi, kas radušies saistībā ar šiem noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Gadījumā, ja kāds no šo noteikumu punktiem zaudē spēku vai kļūst neizpildāms, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

7.4. Aktuālie Noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.valodueksperts.lv